SV Driebergen is gecertificeerd

Onze vereniging is door de KNSA gecertificeerd met het K.N.S.A Basiscertificaat.

De basiscertificering is door een Ministeriële Regeling als verplichting gesteld voor verenigingsverloven en privéverloven. Dat houdt kortweg in dat verenigingen die een aanvraag doen voor een verenigingsverlof ,gecertificeerd moeten zijn en dat individuen bij de aanvraag van een privéverlof lid moeten zijn van een door de KNSA gecertificeerde schietsportvereniging.

SV Driebergen voldoet aan alle kwaliteitseisen die de KNSA aan de certificering stelt. De eisen gaan over verschillende aspecten waaronder o.a. het weren van “combat” in de schietsport, veiligheid, de verplichte wedstrijddeelname, het ballotageproces, de verkrijging van een lidmaatschap, het monitoren van bestaande leden van de vereniging, de verkrijging van een vuurwapenverlof en de naleving van wet- en regelgeving. Maar ook over de door ons gebruikte formulieren, de aanwezige vergunningen, statuten en reglementen, waarborging privacy en het uitvoeren van een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E).

Het certificaat is vier jaar geldig. Indien tijdens de geldigheidsduur mocht blijken dat onze vereniging niet meer aan de normen voldoet, kan de KNSA besluiten het certificaat tussentijds in te trekken. Uiteraard zullen wij er alles aan doen om de certificering te behouden en over vier jaar te kunnen verlengen. De KNSA heeft met het Ministerie van Veiligheid en Justitie afgesproken dat uiterlijk eind december 2014 alle schietsportverenigingen die gebruik maken van vuurwapens een basiscertificering moeten hebben. Voor verenigingen die dan nog niet beschikken over de verplichte certificering, en daardoor ook voor de aangesloten leden die over een wapenverlof beschikken, zal dit consequenties hebben.