Categorie KNSA

Nieuwe lockdown: binnen-schietbanen moeten sluiten

Het kabinet heeft per 15 december 2020 in Nederland een lockdown afgekondigd die in ieder geval tot 19 januari 2021 duurt. Voor de sport betekent dit dat voor een periode van vijf weken binnen sporten niet is toegestaan en dus ook alle schietsportverenigingen met binnen-schietbanen hun deuren moeten sluiten.

Buiten-schietbanen:

Omdat buiten sporten nog wel is toegestaan, kunnen de buiten-schietbanen open blijven. Dat is echter alleen mogelijk onder strikte voorwaarden en dat zijn de volgende:

 • te allen tijde moet 1,5 meter afstand tot elkaar in acht worden genomen
 • de kantine, kleedkamers en douches moeten dicht blijven
 • er moeten duidelijke trainingstijden worden vastgesteld en bij voorkeur een reserveringssysteem worden gebruikt, zodat sportschutters zich bij het bezoek aan de vereniging beperken tot de schietsportactiviteit, en direct daarna de accommodatie weer verlaten
 • kampioenschappen en wedstrijden zijn niet toegestaan (een interne competitie in de vorm van een laddercompetitie is geen bezwaar)

Voor die verenigingen die beschikken over een buiten-schietbaan die open mag blijven, heeft de KNSA samen met NOC*NSF, met die maatregelen en voorschriften model-protocollen opgesteld. Voor de meest actuele versie van het algemeen protocol ‘verantwoord sporten’ van NOC*NSF zie de website van NOC*NSF http://nocnsf.nl/sportprotocol.

Het schietsport-specifieke protocol voor buiten-schietbanen (versie 8.0) is te vinden op de website van de KNSA onder: https://www.knsa.nl/downloadcenter/corona-modellen.

 

Bron: www.knsa.nl

Schietsportverenigingen met buitenbanen weer open

Met ingang van maandag 11 mei 2020 mogen schietsportverenigingen die beschikken over een buitenbaan, hun deuren weer openen voor alle leden. Dit geldt dan dus voor die schietsportverenigingen die beschikken over Kleiduivenschietbanen, Geweer- en/of Pistool-buitenbanen, en ook voor de schutterijen.

Deze openstelling gebeurt wel met inachtneming van een aantal restricties, zoals:

 • De schietsport mag uitsluitend buiten beoefend worden.
 • Te allen tijde moet 1,5 meter afstand tot elkaar in acht worden genomen.
 • Hanteer duidelijke trainingstijden en maak die (vooraf) bekend.
 • De kantine blijft gesloten.
 • De kleedkamers mogen niet gebruikt worden.
 • Er moet zoveel mogelijk van eigen materiaal (geweren en pistolen) gebruik gemaakt worden; indien er van verenigingswapens gebruik gemaakt wordt, moeten deze gedesinfecteerd worden.
 • Er mogen geen wedstrijden worden geschoten.
 • Sportschutters moeten zich bij hun bezoek aan de vereniging beperken tot de schietsportactiviteit. Dus na de activiteit direct de accommodatie weer verlaten.

Binnenschietbanen:

De regering heeft voorts besloten dat binnenaccommodaties, dus ook binnenschietbanen, pas per 1 september 2020 opengesteld worden. De KNSA is omtrent dat besluit teleurgesteld. Immers, de schietsport kan ook binnen uitstekend worden beoefend met inachtneming van 1,5 meter afstand. Schietsportverenigingen waarvan het merendeel beschikt over binnenschietbanen, worden met dit besluit van 11 mei onevenredig gedupeerd. De KNSA zal daarom, in samenwerking met sportkoepel NOC*NSF, nogmaals bij het ministerie van VWS bepleiten om ook voor binnen-schietbanen (de schietsport is immers een non-contactsport) openstelling toe te staan, eerder dan pas op 1 september aanstaande.

Protocollen:

Schietsportverenigingen die dus maandag 11 mei hun deuren weer mogen openen voor al hun leden omdat zij over buitenschietbanen beschikken, moeten zich stipt houden aan de voorschriften waaronder dat is toegestaan. Voor die verenigingen heeft de KNSA, samen met NOC*NSF, protocollen opgesteld. Zo is er een algemeen sportprotocol voor alle sporten in Nederland; dat is al beschikbaar op de website van NOC*NSF: https://nocnsf.nl/sportprotocol en wordt in de loop van vrijdagmiddag 8 mei geactualiseerd. Het sportspecifieke protocol over de schietsport is inmiddels aangepast aan de nieuwe maatregelen en schietsportverenigingen kunnen dit via www.knsa.nl/downloadcenter/ downloaden. Let wel: deze protocollen moeten altijd  in samenhang met elkaar worden toegepast. Het sportspecifieke protocol is in feite een aanvulling op het algemene sportprotocol.

Bron: www.knsa.nl

Wet wapens en munitie

De beoefening van de schietsport en de wapenwetgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Immers, het belangrijkste dat de sportschutter nodig heeft bij de beoefening van zijn sport is een vuurwapen dan wel een luchtdrukwapen. Aan het voorhanden hebben van deze wapens, alsmede het gebruik daarvan, is door de Nederlandse Overheid strenge regelgeving opgesteld. Deze regelgeving is vastgelegd in de Wet wapens en munitie (Wwm) en de bij deze wet behorende Uitvoeringsvoorschriften, te weten de Regeling wapens en munitie (Rwm) en de Circulaire wapens en munitie (Cwm).

Circulaire wapens en munitie 2019

De belangrijkste informatie voor verenigingsbestuurders van schietsportverenigingen en sportschutters zelf, met betrekking tot het voorhanden hebben en gebruiken van vuurwapens voor de schietsport, is geregeld in de Circulaire wapens en munitie.

Tweede kamer neemt motie voor verlenging geldigheidsduur wapenverloven aan

Op 18 april werd een motie van de SGP voor het verlengen van de geldigheidstermijn van wapenverloven, door de Tweede Kamer aangenomen. Door de geldigheidstermijn te verlengen wordt voorkomen dat jagers en sportschutters ieder jaar een veelal overbodige administratieve procedure op het politiebureau moeten doorlopen. Dit terwijl de veiligheid van de samenleving meer gediend is bij een zorgvuldige procedure om de paar jaar, waardoor de lasten verminderen.
De aangenomen motie van SGP-Kamerlid Van der Staaij verzoekt de regering om met betrokken partijen in het kader van de evaluatie te bezien hoe lastenverzwaring voor vergunninghouders zo veel mogelijk vermeden kan worden, bijvoorbeeld door verlenging van de looptijd van een wapenverlof. De KNSA en de Jagersvereniging zijn verheugd over het aannemen van deze motie, waarmee gewerkt kan gaan worden aan betere, efficiëntere controle op het legale wapenbezit. Een meerjarig wapenverlof sluit ook beter aan bij de werkwijze in de ons omringende landen, zoals het driejarig wapenverlof in Duitsland.
De aangenomen motie
Hieronder vindt u de exacte tekst van de op 18 april door de Tweede Kamer aangenomen motie:
“De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat de nieuwe regelgeving houders van een jachtakte of andere vergunningen voor een jaar ertoe dwingt elk jaar de verzwaarde procedure voor aanvraag of verlenging te doorlopen, inclusief enkele persoonlijke bezoeken aan het politiebureau;
van mening dat de bescherming van de veiligheid van de samenleving mogelijk meer gediend is met een zorgvuldige procedure om de paar jaar, terwijl de lasten daardoor verminderen;
verzoekt de regering, in overleg met betrokken partijen in het kader van de evaluatie te bezien hoe lastenverzwaring voor vergunninghouders zo veel mogelijk vermeden kan worden, bijvoorbeeld door verlenging van de looptijd van een jachtakte of andere vergunning voor een jaar,
en gaat over tot de orde van de dag.”
Van der Staaij, Tweede Kamerfractie SGP

 
Bron: www.knsa.nl

Wijzigingen KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement

Het Algemeen Bestuur heeft weer een aantal wijzigingen in het KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement, vastgesteld. Het gaat dan om per 1 januari 2017 in werking getreden wijzigingen in deel I (Algemene Bepalingen), deel III (KKG), deel VII (Historische Wapens). Deze wijzigingen zijn reeds opgenomen in het SWR zoals dat tevens op de KNSA-website is gepubliceerd, en behelzen de volgende artikelen:
Deel I (Algemene Bepalingen)

 • Artikel 1.9
  Deze bepaling houdt verband met de erkenning door de KNSA per 1 januari 2017 van de discipline Lange afstand-schieten met luchtdrukgeweren, zoals gereglementeerd door de SV De 100 Meter Crew.
 • Artikel 1.10
  De wijzigingen die per 1 januari 2017 in de ISSF-reglementen in werking treden, treden bij de KNSA pas per 1 oktober 2017 in werking; vandaar een nieuw (tijdelijk) artikel. Dit artikel vervalt vervolgens ook weer op 1 oktober 2017.

Deel III ( KKG)

 • Artikel 19.1.1.2
  Uit dit artikel is een bepaling verwijderd die misverstanden veroorzaakte inzake bepaalde typen wapens die van oorsprong gebruik maken van pistoolmunitie en afgeleiden zijn machinepistolen, en bepaalde typen wapens die afgeleiden zijn van automatische geweren. Er is optisch geen verschil is tussen beide typen en derhalve kon deze bepaling uit dit artikel worden verwijderd.

Deel VII (Historische wapens)

 • Een aantal wijzigingen zijn aangebracht in de artikelen 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 en 7.2.2.

Zie de KNSA-website voor meer informatie.
Bron:www.knsa.nl

Wijziging EU Vuurwapenrichtlijn nadert voltooiing

Wijziging EU Vuurwapenrichtlijn nadert voltooiing
Al enige tijd wordt binnen de Europese Unie gesproken over een aanpassing van de Vuurwapenrichtlijn. De aanleiding daarvoor is een voorstel van de Europese Commissie om de richtlijn te verscherpen. Dat voorstel houdt, zo meldde de Commissie, verband met de toenemende criminaliteit en terroristische acties. Een voor de KNSA onbegrijpelijk argument. Terrorisme en criminaliteit hebben niets van doen met schietsportbeoefening in Europa, en bovendien wordt met dat voorstel de schietsport gestigmatiseerd en een schijnveiligheid gecreëerd.
Het aanvankelijke voorstel behelsde een verbod op vrijwel alle semi-automatische wapens binnen de schietsport. Dat voorstel is gelukkig nu van tafel en er ligt inmiddels een door de Europese instellingen bereikt compromis. Dat compromis houdt in grote lijnen in een magazijnbeperking voor semi-automatische geweren en pistolen. Het voorstel is nu om semi-automatische geweren in combinatie met een magazijn met een capaciteit van meer dan tien patronen, te verbieden en datzelfde geldt voor semi-automatische pistolen met een magazijncapaciteit van meer dan twintig.
Deze wapens zouden dan volgens de Europese richtlijn verboden moeten worden zodra het magazijn in het wapen is ingebracht. Dat betekent dus dat de magazijnen niet verboden worden maar het wapen, zodra de begrensde magazijncapaciteit overschreden wordt. Vervolgens wordt aan de verschillende lidstaten de mogelijkheid geboden om op dit verbod een uitzondering te maken voor onder andere de schietsport.
Zoals gezegd, betreft het hier een bereikt compromis dat nog door het Europees Parlement moet worden goedgekeurd. Het is nog onzeker of het Parlement die goedkeuring zal geven; de afgelopen maanden is met enige regelmaat gebleken dat de meningen in de verschillende Europese lidstaten hierover zeer verdeeld zijn. Indien het Europees Parlement het compromis accordeert (en zoals vermeld, dat is nog niet zeker) moet binnen 15 maanden implementatie in de nationale wetgevingen van lidstaten volgen. Op dat moment zal de KNSA, in overleg met het Ministerie van Veiligheid en Justitie, pleiten voor een implementatie zodanig dat de consequenties voor de schietsport zo klein mogelijk zijn.
Die consequenties zijn er dan vooral voor degenen die dynamische schietsportdisciplines beoefenen en daarvoor een grote magazijncapaciteit gebruiken. Er is door de KNSA met onder andere de NPSA, goed overleg om als het zo ver komt, de belangen van deze groep sportschutters maximaal te behartigen.
 
Bron: www.knsa.nl

Leges wapenverloven verhoogd

Al een aantal jaren geleden heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie aangekondigd de leges voor wapenverloven te zullen verhogen. Twee jaar lang is daarover met de KNSA en andere belangenorganisaties, zoals de KNJV en wapenverzamelaarsverenigingen, overleg gevoerd. Voor het aanpassen van de leges is een wijziging in de Regeling wapens en munitie noodzakelijk die vandaag 27 maart 2015 is gepubliceerd in de Staatscourant, en de Regeling treedt derhalve op 28 maart aanstaande in werking. U kunt hier de publicatie in de Staatscourant downloaden.
In de praktijk komt het erop neer dat het huidige tarief voor het verkrijgen en verlengen van een verlof, te weten € 10,00, wordt verhoogd. Voor het verkrijgen van een verlof zal met ingang van 28 maart 2015 € 65,00 moeten worden betaald en voor het verlengen van een verlof € 30,00. Een wijziging op het verlof, zoals het bijschrijven of afschrijven van een vuurwapen, wordt met € 15,00 belast.
De KNSA is zich er terdege van bewust dat deze verhoging een aanzienlijke vermeerdering is van de huidige kosten. De KNSA is zich er anderzijds van bewust dat een verhoging, alleen al vanwege inflatiecorrectie in de afgelopen tientallen jaren, helaas onafwendbaar is. Het is goed dat de Minister niet heeft gevolgd het destijds door de Raad van Korpschefs uitgebrachte advies voor een tarief voor een verlofaanvraag, te weten € 189,00 en het verlengen daarvan van € 126,00. Dat zou, zoals het KNSA-bestuur eerder liet weten, een disproportionele verhoging zijn.
In de strijd om de leges zo laag mogelijk te houden, heeft de KNSA zich vooral gericht op een niet te hoge prijs voor de verlenging van verloven, die immers jaarlijks terugkomt. En daarnaast is vooral aandacht besteed aan dubbele kosten voor diegenen die behoudens een privéverlof tevens beheerder van een verenigingsverlof zijn. Op aandringen van de KNSA is om die reden, in artikel 50.a, lid 2 een bepaling opgenomen die erop neerkomt dat bij een tweede verlof slechts de administratieve kosten in rekening worden gebracht, te weten € 15,00. Dat bespaart vooral veel kosten voor schietverenigingen die veel beheerders voor een verenigingsverlof hebben.
Bron: www.knsa.nl

Erkenning voor los kruit vereist

Erkenning voor los kruit vereist

20 januari 2015
Het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben besloten dat met ingang van 1 januari 2015 een erkenning is vereist voor het voorhanden hebben van los kruit. Deze verplichting vloeit voort uit de Wet explosieven voor civiel gebruik (Wecg). Eigenlijk bestond deze vergunningplicht al enige tijd, maar er werd in de Circulaire wapens en munitie (Cwm) voor diegenen die over een wapenverlof beschikten, een vrijstelling verleend. Die vrijstelling hoorde daarin echter niet thuis; in een circulaire kan immers geen vrijstelling worden verleend voor een wettelijk voorschrift (Wecg) en het bezit van los kruit valt niet onder de Wet wapens en munitie.
In concreto betekent dit voor sportschutters dat zij vanaf nu een afzonderlijke vergunning (een zogenaamde Erkenning Wecg) kunnen verkrijgen wanneer zij over los kruit beschikken. Dit is van toepassing op sportschutters die herladen (rookzwak buskruit) en op sportschutters die met historische wapens schieten waarbij los zwart buskruit wordt gebruikt.
Dat betekent dat huidige verlofhouders bij de eerstvolgende verlenging van hun verlof in 2015 bij de politie, afdeling Korpscheftaken, wanneer zij over los kruit beschikken, om een Erkenning Wecg moeten vragen. Datzelfde geldt voor diegenen die in 2015 een eerste aanvraag voor een verlof doen en ook over los kruit beschikken of gaan beschikken. De aanvraag is vormvrij dus er hoeft geen formulier voor te worden ingevuld; de mededeling dat de schutter herlaadt of zwart-kruit schiet is voldoende.
De Circulaire wapens en munitie zal op dit punt worden aangepast en binnen afzienbare tijd verschijnt er een nieuwe circulaire. De KNSA heeft weten te bereiken dat deze erkenning kosteloos wordt verstrekt.
Voorschriften:

 • Sportschutters, tevens verlofhouder zijnde, moeten wel wanneer zij over een Erkenning Wecg beschikken, met extra voorschriften rekening houden. Zo is de hoeveelheid kruit die zij in het bezit mogen hebben, aan een maximum verbonden dat staat vermeld in de informatie-brochure van het Ministerie van I&M.
 • In die informatiebrochure staat ook vermeld dat een registratieplicht geldt. Dat houdt in dat de aankoopbonnen van het kruit minimaal drie (3) jaar bewaard moeten worden. Die termijn van 3 jaar gaat pas in op het moment dat voor het eerst een Erkenning Wecg wordt afgegeven.
 • Controles op de Erkenning Wecg zullen worden gekoppeld aan het reguliere bezoek van de toezichthouder dat wordt uitgevoerd in het kader van de WWM. Indien tijdens dit bezoek wordt geconstateerd dat de houder van het verlof nog niet beschikt over een Erkenning Wecg, wordt de verlofhouder er op gewezen dit bij de eerstvolgende verlenging van het verlof in orde te brengen.
 • De KNSA adviseert de verlofhouder het kruit niet te bewaren in de wapenkast, maar wel in de nabijheid daarvan, dit om te voorkomen dat de toezichthouder zijn toezicht moet uitoefenen op meerdere plaatsen in uw woning.
 • De handelaar waarbij u het kruit koopt, mag tot 31 december 2015 kruit verkopen op basis van een verlof; een Erkenning hoeft u dus nog niet over te leggen.

Bron: www.knsa.nl
 
 
 

Wedstrijden, verplicht met ingang van 2015

Elke verlofhouder is met ingang van 2015 verplicht om, per verlofjaar, minimaal aan 5 wedstrijden deel te nemen (voor leden die zijn opgenomen in 1 of meerdere ranking-overzicht(en) van de KNSA en aan de ranking-eis van minimaal 3 scores voor 1 discipline voldoen, geldt deze verplichting niet).

Het Ministerie vond dat er toch een minimale eis voor die competitie moest worden gedefinieerd. Uiteindelijk is daarin overeenstemming bereikt, inhoudende dat verenigingen aan hun leden, zijnde verlofhouders, een interne competitie in één of meerdere door de KNSA gereglementeerde of erkende disciplines moeten aanbieden die moet bestaan uit minimaal vijf (5) wedstrijden per kalenderjaar waaraan ook minimaal vijf (5) keer wordt deelgenomen. De verplichte deelname aan de interne competitie van vijf keer per kalender jaar is ongeacht het aantal, het type en het soort vuurwapen waarover het lid van de vereniging beschikt. Het is dus voldoende om aan één (1) verenigingscompetitie deel te nemen; of de verlofhouder nu 1 of 5 vuurwapens op verlof heeft staan.

lees meer op de KNSA