Categorie Bestuur (mededelingen etc.)

Website is under construction

Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de website.

De website werkte niet goed en is dus compleet opnieuw gebouwd. De komende periode wordt gebruikt om de website te vullen, zodat je hier weer terecht kunt voor een actuele agenda, de benodigde formulieren en allerlei nieuwsberichten.

Wat is er al up to date?:

De downloads bevatten vanaf heden weer de meest recente formulieren.

 

Waar wordt nu aan gewerkt?;

De contactformulieren en de mails die daaruit gegeneerd moeten worden.

De agenda (hoewel die ivm de coronamaatregelen nog vrij leeg zal blijven).

 

Wat moet er nog meer gebeuren?:

Informatie over contributie en inschrijfgelden bijwerken.

De nieuwsberichten nalopen op links en controleren of die werken.

Nieuwsberichten opschonen.

Adverteerders bijwerken.

Enz. enz.

 

Stichting Beheer Schietvereniging Driebergen-Rijssenburg (SBSVDR)

De Stichting Beheer Schietvereniging Driebergen-Rijssenburg heeft een eigen domeinnaam laten registreren en een algemeen e-mailadres in het leven geroepen.

Mocht je vragen hebben of informatie die nuttig is voor de Stichting, dan kun je hen bereiken middels het volgende e-mailadres:  info@sbsvdr.nl

De Stichting Beheer Schietvereniging Driebergen-Rijssenburg heeft ook een eigen website: http://www.sbsvdr.nl/

Kamervlag verplicht

Sinds vorig jaar is het gebruik van een veiligheidsvlag (kamervlag) of veiligheidsslint- of snoer voor zowel vuurwapens als luchtwapens verplicht. Hierbij de lezing van de KNSA omtrent het gebruik van de zogenaamde kamervlag.
Met het plaatsen van een veiligheidsvlag in de kogelkamer vergewist de eigenaar/houder zich ervan dat er geen patroonin de kogelkamer aanwezig is en maakt dit voor een ieder zichtbaar. De veiligheidsvlag moet geplaatst zijn zolang het wapen niet gebruikt wordt tijdens de schietoefening op het schietpunt (dus ook op het moment dat de schutter pauzeert en het wapen neerlegt op de tafel). Het heeft de voorkeur het wapen ook in de koffer met een geplaatste veiligheidsvlag te vervoeren. Mocht dit niet mogelijk zijn, bijvoorbeeld omdat de afsluiter c.q. grendel dan open moet staan en daardoor te groot wordt of de veren aangespannen blijven, kan men ook direct bij het openen van de koffer de vlag plaatsen en bij het sluiten ervan verwijderen. Ook in dat geval wordt voldaan aan het belangrijkste doel; in één opslag aantonen dat er geen patroon in de kamer zit. Het enige verschil tussen een kamervlag en een loopkoord is dat laatstgenoemde gebruikt wordt bij luchtdrukwapens aangezien daarbij de mogelijkheid bestaat dat er geen diabolo in de kogelkamer zit maar bijvoorbeeld halverwege de loop. Met een snoer c.q. koord door de gehele loop wordt ook die mogelijkheid afgedekt.

Het bestuur verzoekt u dan ook gehoor te geven aan deze veiligheidsmaatregel.

SV Driebergen is gecertificeerd

Onze vereniging is door de KNSA gecertificeerd met het K.N.S.A Basiscertificaat.

De basiscertificering is door een Ministeriële Regeling als verplichting gesteld voor verenigingsverloven en privéverloven. Dat houdt kortweg in dat verenigingen die een aanvraag doen voor een verenigingsverlof ,gecertificeerd moeten zijn en dat individuen bij de aanvraag van een privéverlof lid moeten zijn van een door de KNSA gecertificeerde schietsportvereniging.

SV Driebergen voldoet aan alle kwaliteitseisen die de KNSA aan de certificering stelt. De eisen gaan over verschillende aspecten waaronder o.a. het weren van “combat” in de schietsport, veiligheid, de verplichte wedstrijddeelname, het ballotageproces, de verkrijging van een lidmaatschap, het monitoren van bestaande leden van de vereniging, de verkrijging van een vuurwapenverlof en de naleving van wet- en regelgeving. Maar ook over de door ons gebruikte formulieren, de aanwezige vergunningen, statuten en reglementen, waarborging privacy en het uitvoeren van een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E).

Het certificaat is vier jaar geldig. Indien tijdens de geldigheidsduur mocht blijken dat onze vereniging niet meer aan de normen voldoet, kan de KNSA besluiten het certificaat tussentijds in te trekken. Uiteraard zullen wij er alles aan doen om de certificering te behouden en over vier jaar te kunnen verlengen. De KNSA heeft met het Ministerie van Veiligheid en Justitie afgesproken dat uiterlijk eind december 2014 alle schietsportverenigingen die gebruik maken van vuurwapens een basiscertificering moeten hebben. Voor verenigingen die dan nog niet beschikken over de verplichte certificering, en daardoor ook voor de aangesloten leden die over een wapenverlof beschikken, zal dit consequenties hebben.

Vertrouwenspersonen

Leden van de vereniging kunnen op de vereniging geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Het is prettig als je met je problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon.
Een vertrouwenspersoon is er voor leden die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals:

 • agressie en geweld
 • seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
 • pesten
 • discriminatie

De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:

 • Het verzorgen van eerste opvang van het lid dat is lastiggevallen en die hulp en advies nodig heeft.
 • Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
 • Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden.
 • Het desgewenst begeleiden, als het lid de zaak aan de orde wil stellen bij het bestuur.
 • Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
 • Het adviseren en ondersteunen van het bestuur bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
 • Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.

Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van de leden. Er is een geheimhoudingsplicht. Een vertrouwenspersoon doet alleen verslag aan het bestuur wanneer je daar toestemming voor geeft.
Gezien de samenstelling van het ledenbestand is er voor gekozen om 2 vertrouwenspersonen aan te stellen: Bianca en Hans D. Daarbij is gelet op geslacht en leeftijd, zodat het slachtoffer terecht kan bij iemand waarbij hij zich het best op zijn gemak voelt.
De vertrouwenspersonen kunnen persoonlijk benaderd worden of schriftelijk via het secretariaat van de Schietvereniging Driebergen-Rijsenburg:

Vertrouwenspersonen
J. Manger Catslaan 41
3971 JM   Driebergen-Rijsenburg

Voor meer informatie over vertrouwenspersonen bij sportverenigingen kun je recht op de website van NOC*NSF.