Uitslagen NK KKG 100m liggend en knielend september 2023

Hieronder vind je de uitslagen van het NK KKG 100m liggend en knielend van september 2023:

NK KKG 100m Liggend september 2023

NK KKG 100m Knielend september 2023

Kruitopslag

Update inzake kruitopslag

woensdag 30 november 2022

Inmiddels is bekend dat de nieuwe Omgevingswet niet per 1 januari 2023 in werking zal treden. Het Kabinet heeft besloten om de inwerkingtreding hiervan uit te stellen tot in ieder geval 1 juli 2023.

Dat geeft de KNSA die daarin door sportkoepel NOC*NSF wordt bijgestaan, meer tijd om met het Ministerie afspraken te maken die – bij inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet – de consequenties voor het opslaan van kruit door sportschutters tot een minimum beperken.

De KNSA zal wanneer hierover meer bekend is, daarover weer publiceren.


Onzekerheid inzake kruitopslag houdt nog aan

donderdag 29 september 2022

Een groot deel van de Nederlandse sportschutters herlaadt zijn of haar eigen patronen. Daarvoor hebben zij los kruit nodig en het voorhanden hebben daarvan is geregeld in de Wet explosieven voor civiel gebruik (Wecg). Dit is ook van toepassing voor een groot deel van de Nederlandse Historische-Wapensschutters die gebruik maken van antieke of replica voorlaadwapens waarvoor zij ook los kruit – in dit geval zwartkruit – voorhanden moeten hebben. Die sportschutters moeten dus voldoen aan de voorschriften van de Wecg.

De KNSA heeft jaren geleden met het Ministerie, de Nationale Politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport daarover echter afwijkende afspraken gemaakt die erop neerkomen dat aan de desbetreffende sportschutters die over een wapenverlof beschikken een zogenaamde ‘Erkenning voor het voorhanden hebben van los kruit’ – kosteloos – werd verstrekt, met dien verstande dat daaraan wel een maximum verbonden was, namelijk: maximaal 3 kilogram rookloos buskruit of 1 kilogram zwartkruit. Een onderdeel van die afspraken was ook dat er verder aan de opslag van dat kruit geen voorschriften verbonden werden; met een handreiking zijn wel adviezen gegeven voor een veilige opslag.

Gerechtelijke uitspraak:

Als gevolg van een gerechtelijke uitspraak zijn deze afspraken zoals door de KNSA gemaakt, om zeep geholpen. Met ingang van het voorjaar 2022 vallen sportschutters die los kruit voorhanden hebben derhalve terug op de vigerende Wecg en moeten zij een gewone “Erkenning” aanvragen en de daarvoor verschuldigde leges voldoen.

Nieuwe Omgevingswet:

Er is een nieuwe Omgevingswet op komst en de regering heeft zich ten doel gesteld die per 1 januari 2023 in werking te laten treden. Bij deze Omgevingswet hoort ook het Besluit activiteiten leefomgeving (in de wandelgangen het “BAL” genoemd). Het is op dit moment echter nog niet zeker of die nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2023 in werking zal treden omdat er zowel vanuit de samenleving als ook vanuit de Overheid zoals gemeentes, nog veel bezwaren en nog veel onduidelijkheden zijn. De inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet is al twee keer uitgesteld.

In die Omgevingswet en in het BAL wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen particulieren en inrichtingen. De aard van de activiteit staat in de nieuwe Wet centraal. Dat betekent dat dan ook particulieren – en dus ook sportschutters – aan de daarin opgenomen voorschriften moeten gaan voldoen. De destijds door de KNSA met de Inspectie, het Ministerie en de Nationale Politie gemaakte afspraken zouden bij de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet worden gecontinueerd, maar dat is dus, door de eerdergenoemde gerechtelijke uitspraak, helaas nu niet meer aan de orde.

De voorschriften die met die Omgevingswet en in het BAL aan verlofhouders worden opgelegd, kunnen van zeer ingrijpende aard zijn; zelfs zo ingrijpend dat velen daaraan niet zullen kunnen voldoen. De KNSA voert op dit moment overleg met alle partijen, teneinde nieuwe afzonderlijke afspraken voor sportschutters te maken en daartoe ook weer een ondergrens in te stellen voor de kruitopslag, zoals die destijds ook van toepassing was, namelijk maximaal 1 kilogram zwartkruit en maximaal 3 kilogram buskruit, zonder extra voorschriften voor de opslag. Eventueel moet daarvoor het BAL dan gewijzigd worden.

Het Ministerie heeft de KNSA laten weten dat die ondergrens onderwerp van gesprek is, maar de afloop hiervan is nog ongewis. Inmiddels heeft ook de nationale sportkoepel NOC*NSF de KNSA in de kwestie bijgestaan en het Ministerie per brief verzocht om het verzoek van de KNSA in te willigen.

Resumerend is nu nog onzeker welke gevolgen de nieuwe Omgevingswet voor sportschutters gaat hebben wanneer die dan ook in werking zal treden. Zodra meer bekend is, zal de KNSA via de geëigende kanalen daarover publiceren.

 

Bron: www.knsa.nl

Wet wapens en munitie

De beoefening van de schietsport en de wapenwetgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Immers, het belangrijkste dat de sportschutter nodig heeft bij de beoefening van zijn sport is een vuurwapen dan wel een luchtdrukwapen. Aan het voorhanden hebben van deze wapens, alsmede het gebruik daarvan, is door de Nederlandse Overheid strenge regelgeving opgesteld. Deze regelgeving is vastgelegd in de Wet wapens en munitie (Wwm) en de bij deze wet behorende Uitvoeringsvoorschriften, te weten de Regeling wapens en munitie (Rwm) en de Circulaire wapens en munitie (Cwm).

Circulaire wapens en munitie 2019

De belangrijkste informatie voor verenigingsbestuurders van schietsportverenigingen en sportschutters zelf, met betrekking tot het voorhanden hebben en gebruiken van vuurwapens voor de schietsport, is geregeld in de Circulaire wapens en munitie.

Laddercompetitie 10 meter KKP/KKR

Beste collega schutters,
Hoewel de interne “laddercompetitie” 10 meter KKP/KKR 2017 nog in volle gang is, wil ik ook graag voor 2018 deze competitie opzetten.
Voor verlofhouders geldt namelijk dat de wetgever ervan uit gaat dat zij de schietsport in wedstrijdverband beoefenen; binnen of buiten de vereniging. Gecertificeerde verenigingen moeten in dit stelsel erop toezien dat de verlofhouders onder de leden, jaarlijks deelnemen aan (ten minste) één van de interne clubcompetities, individuele “laddercompetities” of buiten de vereniging deel nemen aan officiële wedstrijden.
De interne clubcompetities of individuele “laddercompetities” betreffen door de KNSA gereglementeerde of erkende disciplines, evt. aangepast aan de lokale omstandigheden. Binnen één competitie moet men tenminste 5 keer deelnemen.
Sommige leden hebben bijvoorbeeld onregelmatige diensten of willen geen officiële wedstrijden schieten. Deze “laddercompetitie” biedt dan de mogelijkheid om toch aan de wettelijke eisen als verlofhouder te voldoen. Je kunt aan deze “laddercompetitie” in 2018 meedoen wanneer het jou uitkomt. De laddercompetitie bestaat uit 10 wedstrijden. Schiet je minder dan 10 wedstijden dan wordt je niet meegenomen in de eindranking.
De opzet van de “laddercompetitie” is grofweg als volgt:

  • deelname mogelijk voor 10 meter KKP/KKR;
  • 30 schoten per wedstrijd;
  • kaarten dien je zelf te tellen (of een Meyton uitdraai) en te voorzien van je naam en datum;
  • kaarten moeten worden opgeborgen in de daarvoor bestemde blauwe Leitz ordner achter de balie (op de rug staat “Laddercompetitie” 10 meter KKP/KKR);
  • in de ordner zit tevens een voorblad met alle deelnemers, ook hier graag datum en score per wedstrijd invullen;
  • na het verschieten van de 10 wedstrijden graag alle scores optellen en de totaalscore op het voorblad in de ordner vermelden;
  • er mag één wedstrijd per dag worden verschoten;
  • het bestuur zal aan het eind van het jaar controleren of je de benodigde aantal wedstrijden hebt geschoten.

Als je aan deze “laddercompetitie” mee wilt doen, dan ontvang ik graag uiterlijk 31 december 2017 per mail je naam. Ik zorg er dan voor dat de ordner en het voorblad z.s.m. in orde wordt gemaakt en gebruikt kan gaan worden in januari 2017.
Ik hoop dat ik wederom met deze “laddercompetitie” tegemoet kan komen aan de wens om als schutter deel te kunnen nemen aan een interne clubcompetitie voor KKP/KKR schutters. Mocht je nog vragen hebben bel of mail gerust.
Veel schietplezier en met vriendelijke groet,
Henry van den Hul
h.vandenhul@online.nl
Tel. 06-18600101

Tweede kamer neemt motie voor verlenging geldigheidsduur wapenverloven aan

Op 18 april werd een motie van de SGP voor het verlengen van de geldigheidstermijn van wapenverloven, door de Tweede Kamer aangenomen. Door de geldigheidstermijn te verlengen wordt voorkomen dat jagers en sportschutters ieder jaar een veelal overbodige administratieve procedure op het politiebureau moeten doorlopen. Dit terwijl de veiligheid van de samenleving meer gediend is bij een zorgvuldige procedure om de paar jaar, waardoor de lasten verminderen.
De aangenomen motie van SGP-Kamerlid Van der Staaij verzoekt de regering om met betrokken partijen in het kader van de evaluatie te bezien hoe lastenverzwaring voor vergunninghouders zo veel mogelijk vermeden kan worden, bijvoorbeeld door verlenging van de looptijd van een wapenverlof. De KNSA en de Jagersvereniging zijn verheugd over het aannemen van deze motie, waarmee gewerkt kan gaan worden aan betere, efficiëntere controle op het legale wapenbezit. Een meerjarig wapenverlof sluit ook beter aan bij de werkwijze in de ons omringende landen, zoals het driejarig wapenverlof in Duitsland.
De aangenomen motie
Hieronder vindt u de exacte tekst van de op 18 april door de Tweede Kamer aangenomen motie:
“De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat de nieuwe regelgeving houders van een jachtakte of andere vergunningen voor een jaar ertoe dwingt elk jaar de verzwaarde procedure voor aanvraag of verlenging te doorlopen, inclusief enkele persoonlijke bezoeken aan het politiebureau;
van mening dat de bescherming van de veiligheid van de samenleving mogelijk meer gediend is met een zorgvuldige procedure om de paar jaar, terwijl de lasten daardoor verminderen;
verzoekt de regering, in overleg met betrokken partijen in het kader van de evaluatie te bezien hoe lastenverzwaring voor vergunninghouders zo veel mogelijk vermeden kan worden, bijvoorbeeld door verlenging van de looptijd van een jachtakte of andere vergunning voor een jaar,
en gaat over tot de orde van de dag.”
Van der Staaij, Tweede Kamerfractie SGP

 
Bron: www.knsa.nl

Finale SKGV Valleicup KKG 2017

BARNEVELD – Dinsdag 18 april werd bij schietvereniging De Eendracht de grote finale van de SKGV cup verschoten.
In drie poules van vijf verenigingen werd in de voorronde gestreden om een plaats in de finale en die eer kwamen in alfabetische volgorde de schietverenigingen van Achterveld, Amerongen, Bennekom, Driebergen, Ede en Hoevelaken toe.
Het was een gezellige avond in de accommodatie van de Eendracht, vanaf 19.00 uur kwamen de schutters langzaam binnendruppelen. Enkele verenigingen hadden zelfs supporters meegenomen. Na een heerlijke kop koffie van de organiserende vereniging kondigde Aty van Veldhuijzen namens haar man Teus (die zijn stem kwijt was) aan dat de finale kon beginnen. De grote wisselbeker was ondertussen ook gearriveerd, dus de strijd kon losbarsten.
Elke vereniging had drie schutters ingezet om hun eer hoog te houden, zo ook ons team van Driebergen . De eerste schutters konden de baan op en Jaap Hardeman gaat in principe altijd als eerste om zijn zenuwen niet nog langer op de proef te stellen. Hij schiet al jaren wedstrijden, maar heeft toch elke keer weer van die lastige zenuwen. De eerste twintig schoten waren dan ook nu weer onder zijn normale niveau, maar de laatste tien schoten was hij kennelijk weer zichzelf. Jaap startte met een zeven en eindigde met drie dikke tienen. Zijn series waren 86-86-96 punten.
Nieuwkomer in het team Piet Stevens, onze schietende kapper, deed dit seizoen voor het eerst sinds hele lange tijd weer mee aan wedstrijden. Het schieten op eenschotskaartjes was voor hem geen alledaagse kost, echter met de vijfschotskaarten in de voorronde had hij ook wat moeite. Zo zie je maar weer dat electronisch schieten toch een hele andere discipline lijkt te zijn! De tienen wilden niet echt vallen en hij was niet trots op zijn score, maar hij had wel genoten van de sfeer, de wedstrijddruk en het teamgevoel. Zijn series waren 72-82-78 punten.
Het hing dus af van Giel van de Burgt, ouwe rot in het vak. Ondanks dat er een zeven bij viel bleek hij uiteindelijk toch de schutter met de hoogste individuele score van de finaleavond. Zijn series waren 93-94-96 punten.
De secretaris van de SKGV Aty van Veldhuijzen dankte na afloop alle schutters voor hun sportieve prestaties en kondigde de winnaars aan.
sv Ons Genoegen Achterveld eindigde als zesde met 725 punten.
sv Willem Tell Amerongen bezette de vijfde plaats met 777 punten.
sv Driebergen Rijssenburg moest genoegen nemen met de vierde plek met hun 783 punten.
Derde eindigde sv Neerlandia Ede met 787 punten.
Tweede plaats was voor sv Frans Tromp Hoevelaken met 808 punten.
De eerste plaats was net als vorig jaar voor de schutters van sv Willem Tell Bennekom, hun schutters hadden 270-277 en 264 punten bijeen geschoten, 811 punten tesamen. Een verdiende eerste plaats voor sv Bennekom, die trots de grote wisselbeker weer een jaartje mogen  bewaren. Mannen gefeliciteerd!
En onze schutters gaan volgend jaar wat eerder starten met trainen voor de SKGV cup, want we willen ook graag weer een jaartje op de wisselbeker passen.
tekst Annie van de Burgt

Stichting Beheer Schietvereniging Driebergen-Rijssenburg (SBSVDR)

De Stichting Beheer Schietvereniging Driebergen-Rijssenburg heeft een eigen domeinnaam laten registreren en een algemeen e-mailadres in het leven geroepen.

Mocht je vragen hebben of informatie die nuttig is voor de Stichting, dan kun je hen bereiken middels het volgende e-mailadres:  info@sbsvdr.nl

De Stichting Beheer Schietvereniging Driebergen-Rijssenburg heeft ook een eigen website: http://www.sbsvdr.nl/

Finale SKGV kampioenschappen KKG 2017

Finale SKGV Kampioenschap KKG 2017
Hoevelaken: Op woensdag 8 februari trok een zevental sportschutters van de SKGV naar de Schietbaan van SV Frans Tromp om daar onderling te gaan uitmaken wie met de titel naar huis zou gaan. De finale werd geschoten als ware het een Olympische Finale. Na drie inleidende series waar in totaal 8 schoten werden gedaan, werd het een ware afval race,waaruit Jaap Hardeman van de SV Driebergen-Rijssenburg als kampioen te voorschijn kwam.
Zo rond half acht kwamen ze binnen: Jaap Hardeman, Yvo Steeneken, Rian Toonen, Jaap Sauer, Reindert Westeneng, Henk Groenendijk en Koos van Kesteren. In de voorronde, de Winterwedstrijd van de SKGv waren zij te voorschijn gekomen als de besten. De achtste schutter die zich had gekwalificeerd, Giel van de Burgt, moest –geveld door de griep- verstek laten gaan.
De eerste 8 schoten boorden zich door de schijven. Wedstrijdleider Hans Zwakman beoordeelde de schoten. Het beeld van de strijd begon zich al af te tekenen. Hardeman aan kop met 76 punten, gevolgd door Steeneken en Toonen elk met 75 punten. Sauer had nog aansluiting met 74. Maar het gat met Westeneng, Groenendijk en van Kesteren was geslagen. Na 10 schoten kwam de eerste eliminatie: Koos van Kesteren werd vriendelijk verzocht de baan te verlaten. In de volgende twee schoten werd de spanning bij de schutters zichtbaar. Jaap Hardeman produceerde een misser van jewelste. Een magere 7 is voor hem zwaar onder de maat. Ook Jaap Sauer had er last van, en povere 7 en een 8 waren zijn deel. En weer volgende er een eliminatie: Henk Groenendijk moest gaan om van sporter te veranderen in publiek. Nadat ook Jaap Sauer bij het publiek mocht gaan plaatsnemen waren er nog drie schutters over. Zij gingen voor de medailles. Rian Toonen was de laatste ge-elimineerde, maar dan wel met het brons om de hals. Jaap Hardeman en Yvo Steeneken gingen de strijd aan voor het goud. Het verschil was klein, slechts 1 schamel puntje. Het kleinste foutje kon n een groot verschil betekenen. Het eerste schot van beiden was een volle tien. Maar in het tweede schot maakte Yvo een minimaal foutje dat resulteerde in een negen. En daarmee werd Jaap Hardeman SKGV Kampioen Klein Kaliber Geweer.

Uitslag:
1. en dus Kampioen Jaap Hardeman SV Driebergen-Rijssenburg Driebergen 184 pnt
2. Yvo Steeneken SV Frans Tromp Hoevelaken 182 pnt
3. Rian Toonen SV Neerlandia Ede 160 pnt
4. Jaap Sauer SV Frans Tromp Hoevelaken 139 pnt
5. Reindert Westeneng SV Wilhelm Tell Bennekom 119 pnt
6. Henk Groenendijk SV Wilhelm Tell Bennekom 103 pnt
7. Koos van Kesteren SV Neerlandia Ede 86 pnt