Vereniging gesloten tot 14 januari

Als gevolg van de afgekondigde maatregelen vanuit de overheid, is SV Driebergen (onze vereniging) gesloten tot en met in ieder geval 14 januari 2022.

 

Bericht van de KNSA:

Nieuwe lockdown: binnen-schietbanen moeten weer sluiten

maandag 20 december 2021

Op zaterdag 18 december 2021 heeft het kabinet wederom een lockdown voor Nederland afgekondigd die is ingegaan op zondag 19 december en zal duren tot en met 14 januari 2022. Als gevolg daarvan moeten alle binnen-sportaccommodaties – en dus ook binnen-schietbanen – in de genoemde periode sluiten.

Bron: www.knsa.nl

Nieuwe lockdown: binnen-schietbanen moeten sluiten

Het kabinet heeft per 15 december 2020 in Nederland een lockdown afgekondigd die in ieder geval tot 19 januari 2021 duurt. Voor de sport betekent dit dat voor een periode van vijf weken binnen sporten niet is toegestaan en dus ook alle schietsportverenigingen met binnen-schietbanen hun deuren moeten sluiten.

Buiten-schietbanen:

Omdat buiten sporten nog wel is toegestaan, kunnen de buiten-schietbanen open blijven. Dat is echter alleen mogelijk onder strikte voorwaarden en dat zijn de volgende:

 • te allen tijde moet 1,5 meter afstand tot elkaar in acht worden genomen
 • de kantine, kleedkamers en douches moeten dicht blijven
 • er moeten duidelijke trainingstijden worden vastgesteld en bij voorkeur een reserveringssysteem worden gebruikt, zodat sportschutters zich bij het bezoek aan de vereniging beperken tot de schietsportactiviteit, en direct daarna de accommodatie weer verlaten
 • kampioenschappen en wedstrijden zijn niet toegestaan (een interne competitie in de vorm van een laddercompetitie is geen bezwaar)

Voor die verenigingen die beschikken over een buiten-schietbaan die open mag blijven, heeft de KNSA samen met NOC*NSF, met die maatregelen en voorschriften model-protocollen opgesteld. Voor de meest actuele versie van het algemeen protocol ‘verantwoord sporten’ van NOC*NSF zie de website van NOC*NSF http://nocnsf.nl/sportprotocol.

Het schietsport-specifieke protocol voor buiten-schietbanen (versie 8.0) is te vinden op de website van de KNSA onder: https://www.knsa.nl/downloadcenter/corona-modellen.

 

Bron: www.knsa.nl

Schietsportverenigingen met buitenbanen weer open

Met ingang van maandag 11 mei 2020 mogen schietsportverenigingen die beschikken over een buitenbaan, hun deuren weer openen voor alle leden. Dit geldt dan dus voor die schietsportverenigingen die beschikken over Kleiduivenschietbanen, Geweer- en/of Pistool-buitenbanen, en ook voor de schutterijen.

Deze openstelling gebeurt wel met inachtneming van een aantal restricties, zoals:

 • De schietsport mag uitsluitend buiten beoefend worden.
 • Te allen tijde moet 1,5 meter afstand tot elkaar in acht worden genomen.
 • Hanteer duidelijke trainingstijden en maak die (vooraf) bekend.
 • De kantine blijft gesloten.
 • De kleedkamers mogen niet gebruikt worden.
 • Er moet zoveel mogelijk van eigen materiaal (geweren en pistolen) gebruik gemaakt worden; indien er van verenigingswapens gebruik gemaakt wordt, moeten deze gedesinfecteerd worden.
 • Er mogen geen wedstrijden worden geschoten.
 • Sportschutters moeten zich bij hun bezoek aan de vereniging beperken tot de schietsportactiviteit. Dus na de activiteit direct de accommodatie weer verlaten.

Binnenschietbanen:

De regering heeft voorts besloten dat binnenaccommodaties, dus ook binnenschietbanen, pas per 1 september 2020 opengesteld worden. De KNSA is omtrent dat besluit teleurgesteld. Immers, de schietsport kan ook binnen uitstekend worden beoefend met inachtneming van 1,5 meter afstand. Schietsportverenigingen waarvan het merendeel beschikt over binnenschietbanen, worden met dit besluit van 11 mei onevenredig gedupeerd. De KNSA zal daarom, in samenwerking met sportkoepel NOC*NSF, nogmaals bij het ministerie van VWS bepleiten om ook voor binnen-schietbanen (de schietsport is immers een non-contactsport) openstelling toe te staan, eerder dan pas op 1 september aanstaande.

Protocollen:

Schietsportverenigingen die dus maandag 11 mei hun deuren weer mogen openen voor al hun leden omdat zij over buitenschietbanen beschikken, moeten zich stipt houden aan de voorschriften waaronder dat is toegestaan. Voor die verenigingen heeft de KNSA, samen met NOC*NSF, protocollen opgesteld. Zo is er een algemeen sportprotocol voor alle sporten in Nederland; dat is al beschikbaar op de website van NOC*NSF: https://nocnsf.nl/sportprotocol en wordt in de loop van vrijdagmiddag 8 mei geactualiseerd. Het sportspecifieke protocol over de schietsport is inmiddels aangepast aan de nieuwe maatregelen en schietsportverenigingen kunnen dit via www.knsa.nl/downloadcenter/ downloaden. Let wel: deze protocollen moeten altijd  in samenhang met elkaar worden toegepast. Het sportspecifieke protocol is in feite een aanvulling op het algemene sportprotocol.

Bron: www.knsa.nl

Tijdens coronacrisis worden verloven verlengd

De Nationale Politie heeft de KNSA laten weten dat, als gevolg van de sluiting van de afdelingen Korpscheftaken in verband met het coronavirus, wapenverloven niet verlengd kunnen worden. Als gevolg daarvan ontstaat een situatie dat sportschutters die hun verlof niet kunnen verlengen, onbevoegd wapens voorhanden hebben. In overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid, is besloten dat al degenen die dat aangaat, persoonlijk bericht van de desbetreffende politie-eenheid ontvangen met een verlengingsbesluit, zodat het voorhanden hebben van vuurwapens weer is gedekt. Dit verlengingsbesluit geldt dan voor één (1) jaar. De verlofhouder hoeft daarvoor zelf geen actie te ondernemen en hoeft ook zijn/haar schietregister niet over te leggen.

De politie streeft ernaar om de eerste verlengingsbesluiten zo mogelijk nog deze week te verzenden aan die verlofhouders die dat aangaat. Helaas kan het voorkomen, zo meldt de politie ons, dat gedurende een aantal dagen sommige verloven hun geldigheid verliezen en dus de betrokken sportschutter nog niet is voorzien van een verlengingsbesluit. De politie zal, zo meldt zij ons, in dezen niet handhavend optreden, uiteraard onder de voorwaarde dat de verlofhouder zijn/haar wapens bewaart in de kluis en er op geen enkele wijze gebruik van maakt. Dat laatste is ook niet aan de orde vanwege de verplichte sluiting van schietsportverenigingen in Nederland.

Voor de Europese Vuurwapenpas zal een afzonderlijk besluit door de politie verzonden worden indien betrokkene daarover beschikt.

In het verlengingsbesluit zal de politie nog nader ingaan op een aantal praktische zaken, zoals het aanleveren van een WM32-formulier, de overige aanvraagbescheiden en de betaling van leges. Het KNSA-bestuur heeft de politie laten weten dat de KNSA content is met deze praktische oplossing in deze toch al voor velen moeilijke en gecompliceerde tijd.

bron: www.knsa.nl

Wet wapens en munitie

De beoefening van de schietsport en de wapenwetgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Immers, het belangrijkste dat de sportschutter nodig heeft bij de beoefening van zijn sport is een vuurwapen dan wel een luchtdrukwapen. Aan het voorhanden hebben van deze wapens, alsmede het gebruik daarvan, is door de Nederlandse Overheid strenge regelgeving opgesteld. Deze regelgeving is vastgelegd in de Wet wapens en munitie (Wwm) en de bij deze wet behorende Uitvoeringsvoorschriften, te weten de Regeling wapens en munitie (Rwm) en de Circulaire wapens en munitie (Cwm).

Circulaire wapens en munitie 2019

De belangrijkste informatie voor verenigingsbestuurders van schietsportverenigingen en sportschutters zelf, met betrekking tot het voorhanden hebben en gebruiken van vuurwapens voor de schietsport, is geregeld in de Circulaire wapens en munitie.

Laddercompetitie 10 meter KKP/KKR

Beste collega schutters,
Hoewel de interne “laddercompetitie” 10 meter KKP/KKR 2017 nog in volle gang is, wil ik ook graag voor 2018 deze competitie opzetten.
Voor verlofhouders geldt namelijk dat de wetgever ervan uit gaat dat zij de schietsport in wedstrijdverband beoefenen; binnen of buiten de vereniging. Gecertificeerde verenigingen moeten in dit stelsel erop toezien dat de verlofhouders onder de leden, jaarlijks deelnemen aan (ten minste) één van de interne clubcompetities, individuele “laddercompetities” of buiten de vereniging deel nemen aan officiële wedstrijden.
De interne clubcompetities of individuele “laddercompetities” betreffen door de KNSA gereglementeerde of erkende disciplines, evt. aangepast aan de lokale omstandigheden. Binnen één competitie moet men tenminste 5 keer deelnemen.
Sommige leden hebben bijvoorbeeld onregelmatige diensten of willen geen officiële wedstrijden schieten. Deze “laddercompetitie” biedt dan de mogelijkheid om toch aan de wettelijke eisen als verlofhouder te voldoen. Je kunt aan deze “laddercompetitie” in 2018 meedoen wanneer het jou uitkomt. De laddercompetitie bestaat uit 10 wedstrijden. Schiet je minder dan 10 wedstijden dan wordt je niet meegenomen in de eindranking.
De opzet van de “laddercompetitie” is grofweg als volgt:

 • deelname mogelijk voor 10 meter KKP/KKR;
 • 30 schoten per wedstrijd;
 • kaarten dien je zelf te tellen (of een Meyton uitdraai) en te voorzien van je naam en datum;
 • kaarten moeten worden opgeborgen in de daarvoor bestemde blauwe Leitz ordner achter de balie (op de rug staat “Laddercompetitie” 10 meter KKP/KKR);
 • in de ordner zit tevens een voorblad met alle deelnemers, ook hier graag datum en score per wedstrijd invullen;
 • na het verschieten van de 10 wedstrijden graag alle scores optellen en de totaalscore op het voorblad in de ordner vermelden;
 • er mag één wedstrijd per dag worden verschoten;
 • het bestuur zal aan het eind van het jaar controleren of je de benodigde aantal wedstrijden hebt geschoten.

Als je aan deze “laddercompetitie” mee wilt doen, dan ontvang ik graag uiterlijk 31 december 2017 per mail je naam. Ik zorg er dan voor dat de ordner en het voorblad z.s.m. in orde wordt gemaakt en gebruikt kan gaan worden in januari 2017.
Ik hoop dat ik wederom met deze “laddercompetitie” tegemoet kan komen aan de wens om als schutter deel te kunnen nemen aan een interne clubcompetitie voor KKP/KKR schutters. Mocht je nog vragen hebben bel of mail gerust.
Veel schietplezier en met vriendelijke groet,
Henry van den Hul
h.vandenhul@online.nl
Tel. 06-18600101

Tweede kamer neemt motie voor verlenging geldigheidsduur wapenverloven aan

Op 18 april werd een motie van de SGP voor het verlengen van de geldigheidstermijn van wapenverloven, door de Tweede Kamer aangenomen. Door de geldigheidstermijn te verlengen wordt voorkomen dat jagers en sportschutters ieder jaar een veelal overbodige administratieve procedure op het politiebureau moeten doorlopen. Dit terwijl de veiligheid van de samenleving meer gediend is bij een zorgvuldige procedure om de paar jaar, waardoor de lasten verminderen.
De aangenomen motie van SGP-Kamerlid Van der Staaij verzoekt de regering om met betrokken partijen in het kader van de evaluatie te bezien hoe lastenverzwaring voor vergunninghouders zo veel mogelijk vermeden kan worden, bijvoorbeeld door verlenging van de looptijd van een wapenverlof. De KNSA en de Jagersvereniging zijn verheugd over het aannemen van deze motie, waarmee gewerkt kan gaan worden aan betere, efficiëntere controle op het legale wapenbezit. Een meerjarig wapenverlof sluit ook beter aan bij de werkwijze in de ons omringende landen, zoals het driejarig wapenverlof in Duitsland.
De aangenomen motie
Hieronder vindt u de exacte tekst van de op 18 april door de Tweede Kamer aangenomen motie:
“De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat de nieuwe regelgeving houders van een jachtakte of andere vergunningen voor een jaar ertoe dwingt elk jaar de verzwaarde procedure voor aanvraag of verlenging te doorlopen, inclusief enkele persoonlijke bezoeken aan het politiebureau;
van mening dat de bescherming van de veiligheid van de samenleving mogelijk meer gediend is met een zorgvuldige procedure om de paar jaar, terwijl de lasten daardoor verminderen;
verzoekt de regering, in overleg met betrokken partijen in het kader van de evaluatie te bezien hoe lastenverzwaring voor vergunninghouders zo veel mogelijk vermeden kan worden, bijvoorbeeld door verlenging van de looptijd van een jachtakte of andere vergunning voor een jaar,
en gaat over tot de orde van de dag.”
Van der Staaij, Tweede Kamerfractie SGP

 
Bron: www.knsa.nl

Finale SKGV Valleicup KKG 2017

BARNEVELD – Dinsdag 18 april werd bij schietvereniging De Eendracht de grote finale van de SKGV cup verschoten.
In drie poules van vijf verenigingen werd in de voorronde gestreden om een plaats in de finale en die eer kwamen in alfabetische volgorde de schietverenigingen van Achterveld, Amerongen, Bennekom, Driebergen, Ede en Hoevelaken toe.
Het was een gezellige avond in de accommodatie van de Eendracht, vanaf 19.00 uur kwamen de schutters langzaam binnendruppelen. Enkele verenigingen hadden zelfs supporters meegenomen. Na een heerlijke kop koffie van de organiserende vereniging kondigde Aty van Veldhuijzen namens haar man Teus (die zijn stem kwijt was) aan dat de finale kon beginnen. De grote wisselbeker was ondertussen ook gearriveerd, dus de strijd kon losbarsten.
Elke vereniging had drie schutters ingezet om hun eer hoog te houden, zo ook ons team van Driebergen . De eerste schutters konden de baan op en Jaap Hardeman gaat in principe altijd als eerste om zijn zenuwen niet nog langer op de proef te stellen. Hij schiet al jaren wedstrijden, maar heeft toch elke keer weer van die lastige zenuwen. De eerste twintig schoten waren dan ook nu weer onder zijn normale niveau, maar de laatste tien schoten was hij kennelijk weer zichzelf. Jaap startte met een zeven en eindigde met drie dikke tienen. Zijn series waren 86-86-96 punten.
Nieuwkomer in het team Piet Stevens, onze schietende kapper, deed dit seizoen voor het eerst sinds hele lange tijd weer mee aan wedstrijden. Het schieten op eenschotskaartjes was voor hem geen alledaagse kost, echter met de vijfschotskaarten in de voorronde had hij ook wat moeite. Zo zie je maar weer dat electronisch schieten toch een hele andere discipline lijkt te zijn! De tienen wilden niet echt vallen en hij was niet trots op zijn score, maar hij had wel genoten van de sfeer, de wedstrijddruk en het teamgevoel. Zijn series waren 72-82-78 punten.
Het hing dus af van Giel van de Burgt, ouwe rot in het vak. Ondanks dat er een zeven bij viel bleek hij uiteindelijk toch de schutter met de hoogste individuele score van de finaleavond. Zijn series waren 93-94-96 punten.
De secretaris van de SKGV Aty van Veldhuijzen dankte na afloop alle schutters voor hun sportieve prestaties en kondigde de winnaars aan.
sv Ons Genoegen Achterveld eindigde als zesde met 725 punten.
sv Willem Tell Amerongen bezette de vijfde plaats met 777 punten.
sv Driebergen Rijssenburg moest genoegen nemen met de vierde plek met hun 783 punten.
Derde eindigde sv Neerlandia Ede met 787 punten.
Tweede plaats was voor sv Frans Tromp Hoevelaken met 808 punten.
De eerste plaats was net als vorig jaar voor de schutters van sv Willem Tell Bennekom, hun schutters hadden 270-277 en 264 punten bijeen geschoten, 811 punten tesamen. Een verdiende eerste plaats voor sv Bennekom, die trots de grote wisselbeker weer een jaartje mogen  bewaren. Mannen gefeliciteerd!
En onze schutters gaan volgend jaar wat eerder starten met trainen voor de SKGV cup, want we willen ook graag weer een jaartje op de wisselbeker passen.
tekst Annie van de Burgt