Nieuwe lockdown: binnen-schietbanen moeten sluiten

Het kabinet heeft per 15 december 2020 in Nederland een lockdown afgekondigd die in ieder geval tot 19 januari 2021 duurt. Voor de sport betekent dit dat voor een periode van vijf weken binnen sporten niet is toegestaan en dus ook alle schietsportverenigingen met binnen-schietbanen hun deuren moeten sluiten.

Buiten-schietbanen:

Omdat buiten sporten nog wel is toegestaan, kunnen de buiten-schietbanen open blijven. Dat is echter alleen mogelijk onder strikte voorwaarden en dat zijn de volgende:

 • te allen tijde moet 1,5 meter afstand tot elkaar in acht worden genomen
 • de kantine, kleedkamers en douches moeten dicht blijven
 • er moeten duidelijke trainingstijden worden vastgesteld en bij voorkeur een reserveringssysteem worden gebruikt, zodat sportschutters zich bij het bezoek aan de vereniging beperken tot de schietsportactiviteit, en direct daarna de accommodatie weer verlaten
 • kampioenschappen en wedstrijden zijn niet toegestaan (een interne competitie in de vorm van een laddercompetitie is geen bezwaar)

Voor die verenigingen die beschikken over een buiten-schietbaan die open mag blijven, heeft de KNSA samen met NOC*NSF, met die maatregelen en voorschriften model-protocollen opgesteld. Voor de meest actuele versie van het algemeen protocol ‘verantwoord sporten’ van NOC*NSF zie de website van NOC*NSF http://nocnsf.nl/sportprotocol.

Het schietsport-specifieke protocol voor buiten-schietbanen (versie 8.0) is te vinden op de website van de KNSA onder: https://www.knsa.nl/downloadcenter/corona-modellen.

 

Bron: www.knsa.nl

Schietsportverenigingen met buitenbanen weer open

Met ingang van maandag 11 mei 2020 mogen schietsportverenigingen die beschikken over een buitenbaan, hun deuren weer openen voor alle leden. Dit geldt dan dus voor die schietsportverenigingen die beschikken over Kleiduivenschietbanen, Geweer- en/of Pistool-buitenbanen, en ook voor de schutterijen.

Deze openstelling gebeurt wel met inachtneming van een aantal restricties, zoals:

 • De schietsport mag uitsluitend buiten beoefend worden.
 • Te allen tijde moet 1,5 meter afstand tot elkaar in acht worden genomen.
 • Hanteer duidelijke trainingstijden en maak die (vooraf) bekend.
 • De kantine blijft gesloten.
 • De kleedkamers mogen niet gebruikt worden.
 • Er moet zoveel mogelijk van eigen materiaal (geweren en pistolen) gebruik gemaakt worden; indien er van verenigingswapens gebruik gemaakt wordt, moeten deze gedesinfecteerd worden.
 • Er mogen geen wedstrijden worden geschoten.
 • Sportschutters moeten zich bij hun bezoek aan de vereniging beperken tot de schietsportactiviteit. Dus na de activiteit direct de accommodatie weer verlaten.

Binnenschietbanen:

De regering heeft voorts besloten dat binnenaccommodaties, dus ook binnenschietbanen, pas per 1 september 2020 opengesteld worden. De KNSA is omtrent dat besluit teleurgesteld. Immers, de schietsport kan ook binnen uitstekend worden beoefend met inachtneming van 1,5 meter afstand. Schietsportverenigingen waarvan het merendeel beschikt over binnenschietbanen, worden met dit besluit van 11 mei onevenredig gedupeerd. De KNSA zal daarom, in samenwerking met sportkoepel NOC*NSF, nogmaals bij het ministerie van VWS bepleiten om ook voor binnen-schietbanen (de schietsport is immers een non-contactsport) openstelling toe te staan, eerder dan pas op 1 september aanstaande.

Protocollen:

Schietsportverenigingen die dus maandag 11 mei hun deuren weer mogen openen voor al hun leden omdat zij over buitenschietbanen beschikken, moeten zich stipt houden aan de voorschriften waaronder dat is toegestaan. Voor die verenigingen heeft de KNSA, samen met NOC*NSF, protocollen opgesteld. Zo is er een algemeen sportprotocol voor alle sporten in Nederland; dat is al beschikbaar op de website van NOC*NSF: https://nocnsf.nl/sportprotocol en wordt in de loop van vrijdagmiddag 8 mei geactualiseerd. Het sportspecifieke protocol over de schietsport is inmiddels aangepast aan de nieuwe maatregelen en schietsportverenigingen kunnen dit via www.knsa.nl/downloadcenter/ downloaden. Let wel: deze protocollen moeten altijd  in samenhang met elkaar worden toegepast. Het sportspecifieke protocol is in feite een aanvulling op het algemene sportprotocol.

Bron: www.knsa.nl

Tijdens coronacrisis worden verloven verlengd

De Nationale Politie heeft de KNSA laten weten dat, als gevolg van de sluiting van de afdelingen Korpscheftaken in verband met het coronavirus, wapenverloven niet verlengd kunnen worden. Als gevolg daarvan ontstaat een situatie dat sportschutters die hun verlof niet kunnen verlengen, onbevoegd wapens voorhanden hebben. In overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid, is besloten dat al degenen die dat aangaat, persoonlijk bericht van de desbetreffende politie-eenheid ontvangen met een verlengingsbesluit, zodat het voorhanden hebben van vuurwapens weer is gedekt. Dit verlengingsbesluit geldt dan voor één (1) jaar. De verlofhouder hoeft daarvoor zelf geen actie te ondernemen en hoeft ook zijn/haar schietregister niet over te leggen.

De politie streeft ernaar om de eerste verlengingsbesluiten zo mogelijk nog deze week te verzenden aan die verlofhouders die dat aangaat. Helaas kan het voorkomen, zo meldt de politie ons, dat gedurende een aantal dagen sommige verloven hun geldigheid verliezen en dus de betrokken sportschutter nog niet is voorzien van een verlengingsbesluit. De politie zal, zo meldt zij ons, in dezen niet handhavend optreden, uiteraard onder de voorwaarde dat de verlofhouder zijn/haar wapens bewaart in de kluis en er op geen enkele wijze gebruik van maakt. Dat laatste is ook niet aan de orde vanwege de verplichte sluiting van schietsportverenigingen in Nederland.

Voor de Europese Vuurwapenpas zal een afzonderlijk besluit door de politie verzonden worden indien betrokkene daarover beschikt.

In het verlengingsbesluit zal de politie nog nader ingaan op een aantal praktische zaken, zoals het aanleveren van een WM32-formulier, de overige aanvraagbescheiden en de betaling van leges. Het KNSA-bestuur heeft de politie laten weten dat de KNSA content is met deze praktische oplossing in deze toch al voor velen moeilijke en gecompliceerde tijd.

bron: www.knsa.nl

Wie wil helpen met het maken van de inslag?

Beste allemaal,
Alleen ga ik deze taak niet op mij nemen, maar samen met iemand van onze vereniging wil ik het wel doen!
Ik ben daarom op zoek naar iemand, die samen met mij,  het redacteurschap van ons verenigingsblad  “De Inslag” op zich wil nemen.
Heb jij interesse?  Mail mij!   Dan overleggen we hoe we de taken kunnen verdelen en we binnenkort een nieuwe uitgave van de Inslag kunnen produceren.
Hartelijk groet,
Laura Vonk-ten Haaft
E-mail:   lauratenhaaft@ziggo.nl

Deelnemers opleiding basistrainer geslaagd!

Alle vijf geslaagd!
Afgelopen maanden vond op onze vereniging de KNSA opleiding basistrainer geweer en pistool plaats.  Maar liefst vijf leden van onze vereniging namen hieraan deel. In totaal waren er 14 deelnemers, veel van verenigingen uit de omgeving (o.a. Amerongen en Baarn) maar zelfs ook een deelnemer uit Oude Pekela.
De opleiding bestond uit 6 lesdagen die allen plaatsvonden in ons mooie verenigingsgebouw, daarnaast heeft iedere deelnemer onder begeleiding van een praktijkbegeleider nog minimaal 6 praktijklessen moeten volgen. Ook hebben zij een evenement moeten begeleiden en een les proeve van schietveiligheid moeten doen en een portfolio moeten maken. Dit alles met het doel: het behalen van het diploma basistrainer geweer en pistool. Met dit diploma op zak mag men nieuwe, beginnende schutters les geven in de basistechnieken van het geweer en pistoolschieten.
Afgelopen zaterdag 30 januari werd de opleiding afgesloten met een zogenaamde proeve van bekwaamheid.  Waarbij elke deelnemer met behulp van een leerling een les moest uitvoeren. Er waren drie examinatoren beschikbaar zodat steeds drie deelnemers tegelijkertijd hun proeve van bekwaamheid konden afleggen.
Om tien uur werd gestart en was het voor iedereen wachten tot hij of zij aan de beurt was.   Naar mate de tijd verstreek werd het wachten toch wel moeilijk voor diegenen die nog niet geweest waren. Er werd veelvuldig naar toilet en buiten(om te roken) gelopen. Ondertussen waren de vijf leerlingen erg druk, bij iedere deelnemer werd een leerling opgeroepen. Er was zelfs een leerling die vijf keer gevraagd is.
Rond half drie dan eindelijk de mededeling door docent Jan de Jong:  Iedereen is geslaagd!
Geslaagden van onze vereniging zijn:  Arjen Biesma, Willem Knoop, Gert de Ridder, Laura Vonk-ten Haaft en Cinus Woering.  Allen ontvingen uit handen van Nico Storm namens het Bestuur van Schietvereniging Driebergen-Rijsenburg een mooie bos bloemen!
20160130_143459

Europese Commissie wil verscherping wapenwetgeving

Al enige tijd wordt binnen de Europese Commissie gewerkt aan nieuwe maatregelen voor wat betreft het legaal wapenbezit in Europa, als onderdeel van een palet aan maatregelen in de strijd tegen het illegale wapenbezit en de illegale wapenhandel (georganiseerde misdaad, terrorisme en cybercrime). De wapenwetgeving (EU Firearms Directive) moet herzien worden, om o.a. de toegang tot wapens door criminelen en terroristen te beperken en om onduidelijkheden weg te nemen vanwege de verschillende wetgevingen van de lidstaten, teneinde de taak van de Nationale Politie te vergemakkelijken.
Deze herziening van de wapenwetgeving lijkt nu, als gevolg van de aanslag in Parijs op 13 november 2015, in een stroomversnelling te geraken, door de verscherpte maatregelen die vooral op instigatie van Frankrijk worden voorbereid. Zo worden er voorstellen gedaan om het particulier bezit van bepaalde semi-automatische wapens aan banden te leggen. Nog niet duidelijk is op welke wijze en welke semi-automatische wapens het betreft.
Hoe het ook zij, de consequenties daarvan kunnen groot zijn voor de schietsport binnen de Europese Unie. De KNSA is fel gekeerd tegen deze nieuwe plannen die de schietsport ook in Nederland ernstig kunnen duperen. De KNSA is bovendien van mening dat er geen enkel verband is tussen de verschrikkelijke aanslag in Parijs en de schietsportbeoefening in Nederland en in de overige Europese landen. Het is onterecht om de gevolgen van die aanslag af te wentelen op de schietsportbeoefening.
De KNSA benadrukt nogmaals dat er een strikte scheiding bestaat tussen illegale en legale wapens en dat de lidstaten van de Europese Unie en ook de Europese Commissie zelf dat goed voor ogen moeten blijven houden.
De voorgestelde plannen voor herziening van de EU Firearms Directive zullen nu aan het Europees Parlement en de Europese Raad worden verzonden ter behandeling en spoedige aanname. Het doel is de nieuwe maatregelen in juli 2016 in te voeren.
De KNSA zal daar waar dat binnen haar mogelijkheden ligt, zoveel mogelijk invloed uitoefenen om de uitvoering van de plannen zoals die nu ter tafel liggen en die de schietsport kunnen schaden, te voorkomen. De KNSA doet dat met haar contacten op nationaal niveau en op internationaal niveau en het KNSA-bestuur roept zijn leden op die bekend zijn met parlementariërs binnen de Europese Unie, om ook hun invloed aan te wenden.
Bron: www.knsa.nl

Back to Basics – Leve het Verenigen!

Leve het Verenigen!!
De video waar we gisteren de ALV mee gestart zijn. Kijk de video nog een rustig na.
Het voorbeeld betreft een voetbal vereniging, maar de besproken onderwerpen zijn 1 op 1 te vergelijken met onze vereniging.
 
 

Welkom bij Schietvereniging Driebergen-Rijsenburg

Welkom op onze website!
Heb je leuke nieuwsberichten, informatie over interne wedstrijden, uitslagen, aanvullingen, weetjes, foto’s of kennisfeiten (historisch) laat het dan weten! Stuur je informatie of bericht aan website@sv-driebergen.nl.